Om supervisionsforløb i grupper

Forventningsafstemning

Et gruppesupervisionsforløb indledes med en forventningsafstemning.

Forventningsafstemningen kan efter ønske ligge som et forventningsafstemningsmøde forud for opstart af forløb for at sikre det bedst mulige match med supervisor.

Forventningsafstemningen omfatter typisk 3 dele.

  • Gensidig præsentationsrunde
  • Medarbejdergruppens beskrivelse af erfaringer, ønsker og behov ift. supervision
  • Supervisors præsentation af supervisionsmodel, supervisionsformer, mulige fokusområder og spilleregler for supervisionsrummet.

Rammen for supervision

Rammen for supervision aftales indledningsvist. Herunder hvor mange emner der kan behandles i supervisionen relativ til den aftalte tidsramme.

Desuden hvordan valg af supervisionsemner skal bestemmes. Her er flere muligheder, der tilpasses gruppens udgangspunkt.

  • Indledende afklaringsrunde
  • Turnusordning
  • Planlagte supervisionsemner

Hvordan forløber en gruppesupervision?

Den enkelte gruppesupervision indledes med at formen for supervisionen tydeliggøres i forhold til det valgte supervisionsemne. Denne form kan se meget forskellig ud afhængig af emne, fokusområde, supervisand og medarbejdergruppe.

Ved sagssupervision med en supervisand og et reflekterende team består supervisionsprocessen almindeligvis af fire dele.

  • Afklaring – supervisanden præsenterer sit emne eller sin sag, mens supervisor spørger uddybende ind. Når supervisor vurderer, at problemstillingen er afdækket tilstrækkeligt, starter supervisionens anden del.
  • Refleksion – det reflekterende team inviteres til at komme med hjælpsomme refleksioner ift. problemstillingen. Refleksionerne målrettes såvel problemstilling som supervisandens udgangspunkt. Såfremt der er behov for det, kan supervisor supplere med faglige vinkler, der vurderes at være til hjælp for supervisanden.
  • Forandring – supervisanden beskriver, hvad denne bliver optaget af. Herunder hvilke nye forståelser og/eller handlemuligheder, der træder frem, og hvordan supervisanden vil arbejde videre med disse.
  • Udbytte – når tiden tillader det inviteres øvrige gruppemedlemmer til at beskrive deres udbytte af supervisionen, selvom de ikke selv har været i fokus med et emne. Det kan fx omhandle, hvad man som professionel er blevet opmærksom på eller inspireret til ift. egen praksis.

Evaluering

Gruppesupervisionerne evalueres løbende. Disse evalueringer er særlig hyppige i starten af et supervisionsforløb. Dette sikrer gensidig tilpasning, så supervisionsform og -proces bliver det bedst mulige match til medarbejdergruppen.

Gruppesupervisionsprocessen udvikler sig typisk, som medarbejdergruppen udvikler sig. Når den psykologiske tryghed i medarbejdergruppen øges, opstår der ofte nye muligheder og ønsker i medarbejdergruppen ift. supervisionsform og fokusområder. Disse tilpasses derfor løbende. Dette sikrer, at supervisionsprocessen forbliver udbytterig og meningsfuld for medarbejdergruppen.

Kontakt EMOTUS i dag for at høre mere om supervision

udtalelser fra supervisander

I sin egenskab af supervisor, har Christina ikke alene hjulpet os med at skabe rum og retning for vores faglige arbejde. Hun har tillige støttet os i at finde loftet for, hvornår vi har gjort vores arbejde “godt nok” – noget der for os har været helt afgørende i arbejdet med personer med svær spiseforstyrrelse og personlighedsforstyrrelser.

Det var da også en træt medarbejdergruppe, Christina mødte, da hun blev vores supervisor. Gennem sin utrættelige vedholdenhed, en tilgang der er oprigtigt gennemsyret af validering og anerkendelse samt sin beundringsværdige faglige viden og praktiske erfaring, har Christina været medvirkende til, at vores medarbejdergruppe har genfundet sit store engagement, arbejdsglæden og ikke mindst højnet det faglige arbejde betydeligt.

Christina kommer ikke blot og fortæller os, hvad vi skal skal gøre, selvom hun gerne giver sin mening når adspurgt. Hun formår at sætte lys på vores ressourcer, tage udgangspunkt lige præcis hvor vi er og i det vi gerne vil og kan – og fremfor alt hjælpe os med at finde meningen i det der til tider kan være svært at finde en mening i, både hvad angår borger og os selv.

Christina er meget dygtig til at tydeliggøre den ramme, vi i supervisionen arbejder indenfor. Dette fremmer en høj grad af tryghed, hvor der både er plads til sagssupervision og samtidig den mere personlige supervision, hvor vi tør være i, dele og arbejde på både gruppe- og individniveau. 

Christina har gjort og gør fortsat en kæmpe forskel for min arbejdsplads og jeg kan kun give hende mine absolut varmeste anbefalinger.

– Berit Barnard, pædagog, Botilbuddet Windsor (7-årigt gruppesupervisionsforløb)

Christina har som supervisor stor faglig indsigt, stor empati og er meget kvalificeret. Supervisanden bliver valideret og der skabes et trygt supervisionsrum. Det er seriøst, men ikke tungt eller rigidt, der er plads til humor.

Det er en supervision med meget læring og mange håndgribelige værktøjer. Selv små skridt bliver meget synlige. I forhold til andre supervisionsformer er det en målrettet supervision, hvor man kommer til at arbejde med de manglende grundfærdigheder. Det bliver lettere at undgå, at blive fyldt af de relationelle problematikker og man kommer lettere omkring emotionerne, især hos borgere med personlighedsforstyrrelse.

Supervision baseret på DAT er en meget optimistisk tilgang til rehabiliteringssamarbejdet. Det er positivt at man bruger begrebet færdigheder i stedet for vanskeligheder. Det er en supervisionsform, der passer godt til de borgere vi har med spiseforstyrrelse. Tilgangen giver god mening 😊

– Team for spiseforstyrrelse, Mestringsvejledning (6-årigt gruppesupervisionsforløb)

Med Christina som supervisor bliver man ledt trygt og fast gennem udfordringerne. Hun har en veludviklet evne til at undersøge de forskellige temaer der er i spil, og fastholde et forkromet overblik gennem et forløb. Christina er meget opmærksom på at afstemme forventninger og udbytte af supervisionen gennem evalueringer.

Strukturen og metoderne for supervisionen hægter sig både relevant og naturligt op på de teorier der er i spil. Der er dog også plads til ’afstikkere’, hvor metoden bliver mere løs, hvis der pludselig viser sig et andet behov under supervisionen. Tempoet er højt, men ligeså er udbyttet. Det betaler sig at være forberedt, for Christina stiller krav til deltagerne – men altid ganske afstemt og indenfor en velkendt ramme. Hun favner bredt,  og supervision med Christina er kendetegnet af stor faglighed, både i sags- og personlige supervisioner.

Den tydelige og markante stil kombineret med en omsorgsfuld og empatisk tilgang skaber et trygt og vejledende rum – både at deltage og være til stede i.

– Socialfaglig medarbejder på socialpsykiatrisk boform (7-årigt gruppesupervisionsforløb)