Om DAT for professionelle

Hvad kan Dialektisk Adfærdsterapi bidrage med for professionelle i en rehabiliterende kontekst?

Dialektisk Adfærdsterapi er en konkret og virksom tilgang, som i en tilpasset form kan kvalificere indholdet i recovery-orienteret rehabilitering for personer med følelsesreguleringsvanskeligheder.

Emotus har 10 års erfaring med anvendelse af DAT i socialpsykiatrien. Nedenfor kan du læse, hvordan DAT opleves fra hhv. medarbejder-, borger- og lederperspektiv baseret på evalueringer og tilbagemeldinger fra kursister, supervisander og samarbejdspartnere i socialpsykiatrien samt borgere, der har deltaget i DAT projekter.

Nederst på siden kan du læse om erfaringer med implementering af Dialektisk Adfærdsterapi i en rehabiliterende kontekst samt udtalelser fra samarbejdspartnere.

Tilbagemeldinger fra professionelle

Medarbejderperspektiv

 • Føler sig bedre klædt på til at understøtte borgerens rehabiliteringsproces ved målrettet at arbejde med borgerens færdigheder
 • Føler sig mere kompetent i samarbejdet
 • Oplever det er lettere at holde den røde tråd i samarbejdet
 • Skaber hurtigere og nemmere en god samarbejdsrelation til borgeren
 • Er mindre tilbøjelig til at blive udfordret af samarbejdsrelationen
 • Har bedre strategier til at håndtere det konstruktivt, hvis samarbejdsrelationen bliver udfordret. Herunder at bruge færdigheder til at håndtere egne følelsesmæssige reaktioner på en hensigtsmæssig måde. Så disse reaktioner, hverken utilsigtet forstyrrer samarbejdet eller unødigt belaster medarbejderen
 • Oplever, at DAT bidrager til at modvirke forråelse, både individuelt og i medarbejdergruppen som helhed. Dels som følge af, at det er lettere at komme i kontakt med egen empati og medfølelse. Dels som følge af, at medarbejdere i højere grad formår at håndtere egne følelsesmæssige reaktioner
 • Oplever at DAT er i overensstemmelse med det menneskesyn og de værdier, der arbejdes ud fra i recovery-orienteret rehabilitering
 • Oplever at borgeren bliver bedre hjulpet
 • Er generelt mere tilfredse med egen arbejdsindsats

Jf. kollegialt samarbejde i medarbejdergruppen:

 • Beskriver at DAT bidrager til at forbedre og styrke samarbejdet internt i medarbejdergruppen
 • Oplever at DAT bidrager til at medarbejdere kommer tættere på hinanden i medarbejdergruppen, når de arbejder med færdigheder til at håndtere egne reaktioner
 • Beskriver at DAT muliggør, at medarbejdere kan stille sig jævnbyrdigt og respektfuldt overfor hinanden, ligesom de stiller sig jævnbyrdigt og respektfuldt overfor borgeren
 • Oplever at DAT øger graden af rummelighed overfor hinandens forskelligheder i medarbejdergruppen. Desuden at disse forskelligheder i højere grad kan bruges konstruktivt i det kollegiale samarbejde

Borgerperspektiv

 • Føler sig i langt højere grad set, hørt, forstået og taget alvorligt
 • Oplever at blive mødt præcis, hvor de er på en respektfuld måde
 • Føler sig hurtigere trygge i relationen
 • Føler sig mindre sårbare overfor relationen til den enkelte medarbejder, da fokus er på anvendelse af færdigheder og ikke på relationen i sig selv
 • Oplever at skridtene i rehabiliteringsprocessen fremstår tydeligere for dem, hvilket gør det lettere at følge processen
 • Beskriver at de i langt højere grad bliver støttet i at være selvhjulpne via arbejdet med færdigheder
 • Beskriver generelt, at udbyttet af indsatsen er større
 • Beskriver overordnet set meget stor tilfredshed med rehabiliteringsindsatser baseret på DAT

Lederperspektiv

 • Oplever deres medarbejdere bliver klædt bedre på fagligt, så de i højere grad kan understøtte borgerens rehabiliteringsproces på en målrettet og effektiv måde
 • Oplever at DAT er et godt match til såvel rehabiliteringstilgangen, recovery-orientering og Åben Dialog og bidrager til at kvalificere disse
 • Beskriver at medarbejdere bliver mindre belastet af samarbejdet med borgeren og bedre i stand til at håndtere udfordringer i samarbejdet
 • Beskriver at det kollegiale samarbejde i medarbejdergruppen bliver styrket
 • Beskriver at medarbejderne bliver bedre i stand til at håndtere eventuelle uoverensstemmelser i medarbejdergruppen på en konstruktiv måde
 • Beskriver at medarbejdere typisk efterspørger mere DAT undervisning og DAT-baseret supervision til yderligere at kvalificere dem, når de først har fået kendskab til DAT
 • Beskriver at både medarbejdere og borgere er meget glade for rehabiliteringsindsatser baseret på DAT

Implementering af DAT i en rehabiliterende kontekst

Du kan læse om erfaringer med anvendelse af Dialektisk Adfærdsterapi i en rehabiliterende kontekst i nedenstående artikler.

 • Du kan læse en artikel om DAT som effektiv recovery på Psykiatrifonden.dk.
 • Du kan læse en artikel om udbyttet af at implementere DAT på et socialpsykiatrisk bosted på Socialpaedagogen.dk.
 • Du kan læse en artikel om erfaringer med at implementere DAT på et socialpsykiatrisk bosted på Outsideren.dk.

udtalelser fra SAMARBEJDSPARTNERE

Christina er en dygtig supervisor, som både ledelse og medarbejdere er glade for at samarbejde med. Jeg får kun positive tilbagemeldinger fra medarbejderne, som føler sig virkelig godt hjulpet og får en større forståelse for de udfordringer de møder i deres arbejde, samt handlemuligheder fremadrettet.

Som underviser i DAT er Christina suverænt dygtig. Hun formår at kombinere teori og praksis på en måde, så det altid er vedkommende og genkendeligt for deltagerne. Hun er vidende, nærværende og holder et højt fagligt niveau kombineret med et stort overblik og en positiv energi, som gør at deltagerne er meget engagerede i det der foregår. 

Jeg har haft et meget positivt samarbejde med Christina vedr. tilrettelæggelsen af vores undervisningsforløb. Christina har været meget hurtig til at forstå vores behov, og til at tilrettelægge undervisningen herud fra, ligesom hun har været meget lydhør over for at justere lidt på undervisningen fra gang til gang, ud fra de tilbagemeldinger, der er kommet fra medarbejderne.

Christina er et meget behageligt og positivt menneske at samarbejde med samtidig med at hun er tydeligt dygtig på sit felt. Jeg kan kun give Christina mine varmeste anbefalinger

– Iben Svane Rasmussen, afdelingsleder på bostøtteområdet, Aarhus Kommune Socialpsykatri

I en verden hvor psykiske lidelser ofte er tabuiseret og opfattet eller fremstillet som en tilstand, der er omgivet af farlighed, eller blot er et spørgsmål om at tage sig sammen, er det vigtigt med samarbejdspartnere der er med til at styrke troen på mennesket og muligheden for udvikling.  

Jeg har som boformsleder gennem de sidste 6 år samarbejdet med Psykolog Christina Prang Behr omkring flere forskellige projekter. Et samarbejde jeg sætter stor pris på, et samarbejde der har været med til at udvikle og forankre en høj faglighed og et godt arbejdsmiljø i vores tilbud og et samarbejde der har været med til at skabe bedre mulighed for udvikling for borgeren.  

Vi har bl.a. samarbejdet omkring:

• Faglig læring og sagssupervision for den samlede medarbejdergruppe.

• Organisatorisk fokus og læring ift. arbejdsmiljø

• Sagssupervision i tværgående teams på tværs af Kommune og Region

• Udvikling og gennemførelse af uddannelsesforløb ift. arbejdet med borgere med spiseforstyrrelser

• Samtale og læringsforløb til borgere med spiseforstyrrelse ”Fra Ambivalens til Handlekraft”

Christina har en fantastisk evne til at validere det eller de mennesker hun samarbejder med, således at der kan opstå alternative perspektiver og tro på nye muligheder og færdigheder. Man kan ikke undgå at mærke hendes faglighed og tro på mulighederne med tænkningen i Dialektisk Adfærdsterapi. Derfor går det også stærkt, når hun superviserer eller underviser og hendes engagement er ikke til at tage fejl af. Et engagement der smitter og en opmærksomhed der validerer og inkluderer alle.  

– Sune Kragelund, boformsleder, botilbuddet Windsor, Århus Kommune Socialpsykiatri

Hør mere om, hvad DAT kan bidrage med for jer

Kontakt